เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และนายอธิชาติ สวัสดี รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เข้าร่วมงานจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงาน "อาคารเพชรสะพานบุญ”

โดย admin วันที่ 23 ก.พ. 2565