วันที่ 27 มีนาคม 2564 สหกรณ๋ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จัดประชุมหน่วยเลือกตั้งเพื่อสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

โดย admin วันที่ 30 มี.ค 2564