วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต โฮเต็ล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดย admin วันที่ 11 ธ.ค. 2563