วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ นางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ สนสิน เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค. เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ณ สีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน

โดย admin วันที่ 07 พ.ย. 2563