วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และ นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว กรรมการเลขานุการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การประชุมใหญ่วิสามัญเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

โดย admin วันที่ 17 ต.ค. 2563