วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และ นางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สฌ.สอ.)

โดย admin วันที่ 16 ต.ค. 2563