วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสมาคมฯ ครูไทย (สสอค.) เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงาน สสอค. สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด โดย ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมปรึกษาหารือเรื่อง โครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มจำนวนศูนย์ประสานงานและเพิ่มจำนวนสมาชิก

โดย admin วันที่ 09 ต.ค. 2563