วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายเอนก ล่วงลือ ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ร่วมงาน “สร้างการศึกษา มุทิตาบูรพาจารย์” ให้กับ ข้าราชการการครู ลูกจ้างประจำในสังกัด เนื่องโอกาส เกษียณอายุราชการ สพป.นบ.1 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี พร้อมเข้าร่วมบรรยาย แนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

โดย admin วันที่ 07 ต.ค. 2563