การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางบัวทอง ผู้แทนสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 219 ท่าน ผู้สังเกตการณ์ 17 ท่าน

โดย admin วันที่ 27 ก.พ. 2562