หัวหน้าสำนักตรวจบัญชีจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีโดยเชิญ ดร ดร ชูชาติ กาญจนธนชัยประธานสหกรณ์ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมาจากสหกรณ์ต่างๆในจังหวั

โดย admin วันที่ 19 ธ.ค. 2560