แบบฟอร์มหนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้/ประนอมหนี้ และขอขยายเวลาการชำระหนี้ 
แบบฟอร์มหนังสือขอพักชำระหนี้ (เงินต้น) 
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง (ช่วยเหลือ 1) 
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง (ช่วยเหลือ 2) 
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษสำหรับผู้ค้ำประกันที่ถูกศาลพิพากษา
           
   แบบฟอร์มคำขอกู้และหนังสือกู้เงินฉุกเฉินปกติ  (ฉ.ฉ)
 
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ 4 ล้าน (ส)
 
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (พ)
 
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด
 
ใบคำขอเอาประกันภัยผู้ค้ำประกัน    ใบคำขอเอาประกันภัย           
              ***เอกสารประกอบมีดังนี้
 
              1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 
              2.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 
 
 คำขอขยายการชำระหนี้ 
 
คำขอกู้และหนังสือกู้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ
 
แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการสหกรณ์ชื่นใจ1  (ใบกู้หน้าที่สองต้องปริ้นเป็นหน้าสีเท่านั้น)
 
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.) (สส.ชสอ.)
 

  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ

กู้เงินกู้สามัญโครงการสมาชิกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค – 19 (COVID-19)

โดย admin วันที่ 10 พ.ย. 2565

ข่าวประกาศ