วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ฯ นายวันชัย ศรีเพ็ง คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และนางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ณ หอประชุมคุรุสภา (ชั้น 1) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดย admin วันที่ 08 ธ.ค. 2563